רבי יום טוב ב"ר יהודה זאב ליפמאן, מחבר מלבושי יום טוב