רבי גדליה אהרן מליניץ, נולד בשנת תקע"ה, לאביו רבי יצחק יואל מליניץ ב"ר גדליה רבינוביץ מליניץ. ולאמו בת רבי שמואל אברהם אבא מסלאוויטא ב"ר משה מסלאוויטא ב"ר פנחס מקוריץ מצאצאי רבי נתן שפירא בעל המגלה עמוקות.

נישואיו:
נשא לאשה את בתו של רבי שמואל אברהם אבא מסלאוויטא.

אדמו"רותו:
בשנת תקצ"ט קבל על עצמו רבנו את עול האדמו"רות בליניץ.
בשנת תרי"ב עבר רבנו לדור בעיר סוקוליבקא.

גלותו:
בשנת תרכ"ח הוכרח רבנו  לברוח לפודול-אילואי שברומניא.

פטירתו:
ט"ו שבט ה'תרל"ח נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה.

מספריו:
חן אהרן

מילדיו:
רבי יוסף אב"ד באהפאלי, חתן רבי יעקב ישראל מטשערקאס
רבי פנחס מסוקוליבקא הי"ד. נולד בשנת תר"ב. נרצח ע"י האוקראיינים בז' אב תרע"ט. חתן רבי יעקב יוסף הארנשטיין. כיהן כ-40 שנה ברבנות של סוקוליבקא, והיה ידוע בגדלותו בתורה.

מקום קבורה
פודול אילואיי podu lloaiei שברומניה