ב"ר חיים


אב"ד וויז'ניצא.


ספריו:
"אריה דבי עילאי" - על מסכתות: קידושין, יומא, מנחות, קנים, נדה, ועל הלכות פסח.
ספר "ארי שבחבורה" - על מסכת כתובות.
ספר עטרת זקנים - כללי הש"ס.

נקבר בבית הקברות בריגל, יש אוהל ומצבה.

מקום קבורה
בריגל - brzesko - פולין