חייו

רבי אליהו יוסף ריבלין מדריבין נולד לאביו רבי אריה לייב באולע שברוסיה הלבנה, ככל הנראה בשנת תקס"ה, היה גאון עצום בנגלה ובחסידות ומגדולי חסידי חב"ד בתקופתם של האדמו"ר האמצעי ר' דוב בער שניאורסון ואדמו"ר הצמח צדק ר' מנחם מענדל שניאורסון זצ"ל. בתחילה היה בעיר דריבין. אחר כך עבר לעיר פולוצק שם שימש כמשפיע ורב.
אדמו"ר הצמח צדק התבטא עליו פעם: "יש לי שנים וחצי חסידים", אחד מהם היה רבי אליהו יוסף.

עלייתו לארץ

בשנת תרי"ז עלה לארץ הקודש.
על עלייתו לארץ מסופר שחלה במחלה קשה והרופאים לא מצאו לו תרופה. מחלתו הייתה כזאת, שבשולחן ערוך נחלקו הבית יוסף והרמ"א אם מחלה כזאת נמצאת בבהמה. הבית יוסף מכשיר והרמ"א מטריף. אמר רבי אליהו יוסף: "מצאתי לעצמי תקנה, אסע לארץ ישראל, כי שם הרי הבית יוסף הוא המרא דאתרא, ושם תהיה הלכה כמותו". לאחר שקיבל את אישורו של אדמו"ר הצמח צדק, נסע לארץ, שם חי עוד 20 שנים.
מירושלים היה נוסע לאדמו"ר הצמח צדק ומסופר שאדמו"ר הצמח צדק היה יוצא לקראתו כששני נרות דלוקים בידיו.
רבי אליהו היה זה שהקים את בית הכנסת צמח צדק (ירושלים) על פי ציוויו של אדמו"ר הצמח צדק.

פטירתו

נפטר בירושלים בתאריך י"ב בתמוז תרכ"ה.
מקום קבורתו בהר הזיתים בירושלים.

על ציונו נכתב:
פ"נ הרב הגדול חריף ובקי שנון בנגלה ונסתר החסיד
המפורסם אשר רבים הלכו לאורו ומאור תורתו וקדושתו
הופיע להם להורותם דרך ה' וחדושי תורתו בנגלה ונסתר
אשר השכיל הלא המה בכתובים מו"ה אליהו יוסף ז"ל
בהרב הג' מוהר"ר ארי' ליב ז"ל מק"ק דריבין יע"א
ונלב"ע יום ה' י"ב תמוז תרכ"ה  תנצב"ה

ספרו

חיבר ספר בשם אהלי יוסף על הלכות קידוש השם, ווסתות ודיני כלאי בגדים ודיני צדקה.
הודפס ע"י בניו לאחר פטירתו.

מקורות
ספריית אהלי צדיקים

כתובת בית הקברות
הר הזיתים ירושלים
מקום קבורה
חלקת החסידים