נהרג על קידוש השם רבי ישראל ישעיה ב"ר אברהם בעל "באר היטב"