קברים ובתי קברות

מטרת אגודת אהלי צדיקים היא אחת: לשמר את העבר היהודי ברחבי העולם, ולהציל בתי קברות באירופה ולשמרם.
כשאפשר לגדרם, לנקותם מעצים, שיחים ולכלוך, לשפץ את מצבותיהם ולהציב בהם שילוט; כשאי אפשר, לסמנם
בשילוט מתאים, להקים בהם לפחות מצבה לציון בית החיים וכדומה.