אהלי צדיקים
English
ב"ה יום שלישי , ט"ז אייר ה'תשע"ט , 21/05/2019
תאריך פטירה:
כ"ט כסלו  ה'ת"מ
דרכי גישה
מקום קבורה:
פראג Prag שבצ'כיה
רבי אהרן שמעון שפירא

רבי אהרן שמעון שפירא, נולד בשנת ה'ש"ס, בעיר פראג שבצ'כיה, לאביו רבי בנימין וואלף דמו"צ פראג ב"ר יחיאל שפירא אב"ד פראג.

קורות חייו:
כאשר מלאו לרבנו ארבעים שנה מינוהו בני עירו לשמש כאב"ד בעירם. ארבעים שנה מילא רבנו את תפקידו כאב"ד פראג, במשך השנים קבלוהו כמה וכמה קהילות חשובות אף הם להיות להם לאב"ד, פראנקפורט, לבוב, לובלין, קראקא ועוד, אך רבנו נשאר נאמן לעיר פראג אותה שימש עד יום מותו.

רבנו נרדף רבות על ידי אנשי חמס אשר העלילו עליו עלילות שווא ואף הצליחו פעם אחת בזממם ורבנו נשלח לבית הסוהר, אם כל זאת קבל רבנו את הרדיפות והיסורים באהבה.

גדלותו:
לא הרבה ידוע על רבנו, אך נסתפק בכיתוב החרוט על מצבתו כדי להבין את רוב גודלו צדקותו וחישיבותו.
חלק מנוסח מצבתו:
"שלא נהנה מעוה״ז באצבע קטנה, ותדד שנתו בליליא דסתוא, ספרא ספרי וששה סדרי ודינא היו שגורים בפיו. תשובותיו שלח לד׳ פנות העולם, ומאפסי ארץ יאספו אליו תלמידים לחידוד פלפולים חלוקים, רביגו הקדוש המיוחד בדורו כמלאך אלקים תוארו, מפוצץ סלעים ומשבר הרים בקושיות וברקים, עייל פילא בסדקת הדקים, כראי מוצקים, נר מערבי, משיח ה׳ נשיא אלקים, הנמצא כזה איש אלקים ממזרח שמש עד מבואו רכב ישראל ופרשיו וכו׳"

רבי שבתי הכהן בעל הש"ך מאד נזהר בכבוד רבנו כפי שמובא בסיפור הבא:
"וראה עד כמה חש לכבודו רביגו השייך, שכאשר נודע לו שאויבי הגרא״ש שאלו אותו על מיני אתרוגים שהוא התיר מבלי לדעת שהגרא״ש אסר. מיד שלח הש״ך להגרא״ש לבקש ממנו מחילה כמבואר בשו״ת שבות יעקב ח״א סי׳ ל״ו." (זרע יצחק - על ששה סדרי משנה, מגילת יוחסין)

פטירתו:
בכ"ט כסליו שנת ה'ת"מ נפטר רבנו ונשמתו עלתה בסערה השמיימה, בן שמונים היה בפטירתו ומנוחתו כבוד בעיר פראג שבצ'כיה.

מספריו:
"עשה כמה חיבורים שו״ת על ש״ס ופוסקים ואגדות ובכל מקצועות התורה, וכולם נשרפו בשריפה הגדולה שהי׳ בפראג ובעת שבזזו העם רכוש יהודי פראג ר״ל. מובאים דבריו בס׳ אלי׳ רבה וזוטא מנכדו הר׳ אלי׳ ובס׳ שבות יעקב ומנחת יעקב מנכדו."
(זרע יצחק - על ששה סדרי משנה, מגילת יוחסין)

מקורות:
ארכיון אהלי צדיקים
זרע יצחק