אהלי צדיקים
English
ב"ה יום חמישי , ט"ו תמוז ה'תשע"ט , 18/07/2019
חדשות

בלרוסיה| אוהל הוקם על קברו של רבי חיים חייקא מאמדורא זצ"ל

י"ח תמוז ה'תשע"ו
אגודת "אוהלי צדיקים" בראשותו של הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו הקימה בחודשים האחרונים אוהל על קברו של הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדורא זי"ע בעזרתם של צאצאיו הגאון רבי חיים יהודה רבינוביץ שליט"א אב"ד ירושלים ומשפחתו.


איש אלוקים, צדיק יסוד עולם היה הרה"ק רבי חיים חייקא מאמדורא זי"ע, מבני היכלא קדישא של הרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע, ומקום מנוחתו הוא בבית החיים באמדורא, הסמוך לעיר גרודנא במדינת ביילרוס.

רבינו נולד לאביו הרה"צ רבי שמואל זצ"ל, ואבותיו מכמה דורות היו כולם קדושי עליון, צדיקים נסתרים, והלך בדרכם, וכפי שמתואר בספה"ק 'תפארת שלמה'- "כי עוד בטרם התקרבותו לחסידות היה עוסק בתעניות וסיגופים כמה פעמים משבת לשבת והיה ניעור אלף לילות לעסוק בתורה"..

כמו רבים מגדולי החסידות בתקופה זו גם רבינו לא נמנה בראשית דרכו על עדת החסידים. ולפי דעות שונות יתכן שאף נמנה בעצמו על תלמידי הגר"א. התקרבותו לחסידות היתה על ידי הרה"ק רבי אהרון הגדול מקרלין זי"ע ועליו אמר המגיד זי"ע לרבי אהרון: הבאת מנורת זהב שאינה צריכה אלא הדלקה.

ביראת שמיים טהורה ומופלגת ותפילה ברשפי אש ומסירות נפש נתייחד ונתפרסם רבינו, עד שהיה ידוע ומקובל בין הצדיקים כי מחמת יראת ה' שבו לא נותרה שערה אחת בראשו. מפי הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע ויש שהביאו גם בשם הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע שאמרו עליו: חשבו שרבי חייקל הוא בשר ודם, הריהו כמלאך ושרף הבוער לפני כסא הכבוד.

הרה"ק בעל ה'אבני נזר' מסוכטשוב זי"ע כתב בהסכמתו לספר 'חיים וחסד'; "וגוף הספר אין צריך הסכמה, יען כי מחברו היה מאנשי כנסת הגדולה..." והרה"ק מביאלה בעל 'דברי בינה' זי"ע כתב: "אשר נודע גודל צדקתו וקדושתו, וגלוי וידוע לכל אחינו בית ישראל כי הוא היה מהצדיקים המפורסמים, השאיר אחריו כתבי קודש מלא יראת ה'".

ספרו "חיים וחסד" היה ספון בכתבי יד בין גנזי חמודותיו של הרה"ק רבי אהרון מקרלין זי"ע, ורק כעבור למעלה ממאה שנת, בשנת תרנ"א, עלה על מכבש הדפוס על ידי נו"נ לרבינו – רבי בצלאל לרעוווין מלעבוויטש.

רבי חיים חייקל זי"ע נסתלק לב"ע בכ"ג אדר תקע"ז. על קברו בבית החיים באמדורא הוקם אוהל, והמונים הגיעו שנים רבות לפקוד את המקום שנתפרסם כאבן שואבת לישועות. בנו רבי שמואל זצ"ל קבור אף הוא בבית החיים .

במשך השנים חרב האוהל, ומצבתו נפגעה. בשנה האחרונה לפי בקשת הגאון רבי חיים יהודה רבינוביץ שליט"א אב"ד ירושלים הנמנה על צאצאיו ובעזרתו נבנה על ידי אגודת "אוהלי צדיקים" בראשותו של הרב ישראל מאיר גבאי אוהל על קברו ושוקמה המצבה.

בשבוע האחרון ביקרו במקום הגאון רבי חיים יהודה רבינוביץ שליט"א ובניו, יחד עם הרב ישראל מאיר גבאי כדי להתפלל על קברו ולחנוך את האוהל החדש.

 
זכותו תגן על כל בית ישראל.