אהלי צדיקים
English
ב"ה שבת , י"ג שבט ה'תשע"ט , 19/01/2019
תאריך פטירה:
א' תשרי  
רבי שמעון חסידא
ר' שמעון חסידא
 
ר' שמעון חסידא הינו אמורא בן הדור הראשון או השני[1].
 
אמרותיו
"אמר רב חנה בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו, שנאמר [תהלים טז, ח]: 'שויתי ה' לנגדי תמיד'" [סנהדרין כב, א].
"אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב, ואמרי לה אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא, ואמרי לה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" [ברכות מג, ב].
"אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: כל המונע הלכה מפי תלמיד, אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו, שנאמר [משלי יא, כו]: 'מונע בר - יקבהו לאום'. ואין לאום אלא עוברין, שנאמר [בראשית כה, כג]: 'ולאום מלאום יאמץ'. ואין קבה אלא קללה, שנאמר [במדבר כג, ח]: 'מה אקוב לא קבה אל'. ואין בר אלא תורה, שנאמר [תהלים ב, יב]: 'נשקו בר פן יאנף'" [סנהדרין צא, ב – צב, א].
"אמר ר' סימון בשם ר' שמעון חסידא: בעולם הזה אדם לוקט תאנים בשבת - אין התאנה אומרת לו כלום, אבל לעתיד לבא היא צווחת ואומרת: שבת הוא!" [ילקוט שמעוני ירמיהו, שטו].
 
עולי הרגל ומקורות
מקום מנוחתו בסכנין:
שבילי דירושלים.
 
דרכי גישה ומיקום וזיהוי הקבר
בצומת כרמיאל מערב אשר בכביש 85 פונים לכביש 784 ונוסעים כ-8 ק"מ עד לצומת יובלים, שם פונים שמאלה לכביש 805. לאחר כ-3.2 ק"מ, בכיכר, פונים בפניה חדה שמאלה לרחוב הראשי עד סופו (ממשיכים כ-600 מטר). לאחר מכן פונים שמאלה לסימטא צרה. לאחר כ-20 מטר חונים ופונים שמאלה לסימטא אשר בסופה אילן עתיק, שם מערת ר' יהושע דסכנין, ר' שמעון הסכניני, ר' שמעון חסידא ור' שמעיה חסידא.
 
[1] לפי זמנם של האנשים שמסרו בשמו; יש להבדיל בינו לבין ר' שמעון החסיד (גם הוא מכונה לעיתים 'חסידא' ולא 'החסיד') - תנא שנזכר כמה פעמים בברייתות. ראה: מ. מרגליות, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד, עמ' 866.